KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Koncepcja pracy

Metody stosowane w przedszkolu.

W naszym przedszkolu stawiamy na nowoczesne metody aktywizujące dzieci
do podejmowania własnych działań. Szczególną uwagę przywiązujemy do metod wspomagających aktywność zdrowotną dzieci jak:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourn- wspomaga psychoruchowy rozwój dzieci, koryguje zaburzenia.
 • Relaksacja odprężająca.
 • Gimnastyka rytmiczna.
 • Gimnastyka ekspresyjna Labana - jej istotą jest improwizacja ruchowa.
 • Wiązanie ruchu z muzyką.
 • Rysowanie kreatywne.
 • Metodę opowieści ruchowej – odtwarzanie ruchem opowiadania nauczyciela.
 • Metodę zabawowo – naśladowczą - naśladowanie ruchem osób, czynności.
 • Współzawodnictwo jako doping do intensywniejszego wysiłku.
 • Odimienną metodę czytania I. Majchrzak.
 • Techniki parateatralne-drama, pantomima, zabawy paluszkowe, zabawy w teatr.
 • Pedagogika zabawy - stosowana we wszystkich rodzajach zajęć – umożliwia rozwijanie aktywności i zaangażowania się dzieci we wspólne działanie.
 • Inne techniki twórczego myślenia - burza mózgów, język ciała, lista atrybutów, przekształcenia, analogie.
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona – gimnastyka mózgu, wspomaganie dzieci z trudnościami w uczeniu się.
 • Inne metody stosowane w przedszkolu (wg Marii Kwiatowskiej):
 • Metody czynne:
 • samodzielnych doświadczeń,
 • zadań stawianych do wykonania,
 • ćwiczeń,
 • kierowania działalnością własną dziecka.
 • Metody percepcyjne:
 • obserwacji i pokazu,
 • przykładu nauczyciela,
 • uprzystępniania sztuki.
 • Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • uczenie dzieci wierszy, tekstów piosenek
 • sposoby społecznego porozumienia.
Realizacja koncepcji pracy przedszkola przewidziana jest na lata 2018 – 2021.

Diagnoza stanu wyjściowego –mocne i słabe strony przedszkola.

Mocne strony:

- Koncepcja naszego przedszkola jest dostosowana do potrzeb środowiska.

- Przedszkole pracuje według przyjętej koncepcji zapewniając dzieciom wszechstronny rozwój osobowości

- Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach zgodnych z koncepcją placówki.

 - Rodzice znają i akceptują przyjętą koncepcję , system współpracy, oraz sposób informowania o postępach dziecka.

- Programy przyjęte w przedszkolu są zgodne z koncepcją pracy przedszkola. Nauczyciele realizują cele i zadania określone w koncepcji pracy.

- Nauczyciele dbając o podnoszenie jakości pracy w przedszkolu systematycznie się dokształcają.

Słabe strony:

- Brak ogródka warzywnego w ogrodzie przedszkolnym

- Brak ekologicznych ścieżek ekologicznych w ogrodzie przedszkolnym

- Brak lup do obserwacji przyrodniczych

Nasza misja.

Żyjmy zdrowo w czystym świecie.

Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka organizując działalność dydaktyczną w oparciu o jego aktywność, możliwości, potrzeby i doświadczenia. Rozwijamy postawy i przekonania prozdrowotne i proekologiczne.

Wizja przedszkola
 • Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci, jak
  i dla rodziców.
 • W przedszkolu promowany jest zdrowy styl życia, zachowania proekologiczne
  oraz aktywne postawy wobec własnego zdrowia.
 • Dzieci wdrażane są do samodzielności w sferze intelektualnej, fizycznej, społeczno - emocjonalnej i artystycznej.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą
  w działaniach podejmowanych na rzecz przedszkola.
 • Jakość pracy przedszkola jest systematycznie podnoszona poprzez doskonalenie kadry i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi.
 • Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają osiągnięcie  sukcesu w szkole.
 • Przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku ze względu na wysoką jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci.
Model absolwenta  przedszkola:
 • Dziecko traktuje zdrowie jako wartość i wykazuje aktywną postawę wobec własnego zdrowia.
 • Dziecko jest świadome zagrożeń dla zdrowia i stanu planety jakie niesie gospodarcza działalność człowieka.
 • Dziecko uczy się odpowiedzialności za stan otaczającego świata i podejmuje działania proekologiczne.
 • Wykazuje własną aktywność, samodzielnie rozwiązuje problemy.
 • Ma poczucie własnej wartości.
 • Jest wrażliwe na potrzeby innych.
 • Jest dobrze przygotowane do zadań jakie stawia szkoła.
 • Zawsze stara się osiągać górny pułap swoich możliwości.
Cele główne.
 • Wzmacnianie efektów działalności opiekuńczej dydaktycznej i wychowawczej przedszkola w latach 2018 -2021.
 • Doskonalenie działań przedszkola w oparciu o koncepcję  pracy przedszkola.
 • Promowanie  osiągnięć  przedszkola w środowisku lokalnym, we współpracy
  z wybranymi instytucjami i organizacjami środowiskowymi.
Kierunki pracy przedszkola.
 • Realizacja podstawy programowej.
 • Realizacja funkcji przedszkola.
 • Realizacja programów przedszkola.
 • Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
 • Dbałość o wysoki poziom pracy dydaktyczno  - wychowawczej i opiekuńczej, ciekawą ofertę i dobrą opinię przedszkola.
 • Promowanie działań przedszkola w środowisku.
 • Propagowanie postaw proekologicznych i zdrowotnych.
 • Współpraca z rodzicami jako partnerem wspierającym działania przedszkola.
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami, poszukiwanie nowych partnerów.
Sposoby realizacji celów koncepcji:

Wzmacnianie działań w zakresie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej  przedszkola w latach 2018-2021.

1Zapoznanie z programem rozwoju przedszkola Rady Pedagogicznej, personelu administracyjno –obsługowego   oraz rodziców. Zamieszczenie koncepcji na stronie internetowej przedszkola. Zapoznanie się nauczycieli z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi edukacji ekologicznej. Nawiązanie współpracy z „ Siecią Przedszkoli i Szkół Ekologicznych”, Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, Ośrodkiem Ekologicznym i Leśniczówką w Łagiewnikach.
2Doskonalenie kadry pedagogicznej w ramach WDN oraz w oparciu o indywidualne potrzeby nauczycieli.
3Dbałość nauczycieli o rozwój zawodowy – podnoszenie kwalifikacji oraz stopni awansu zawodowego.
4Wykorzystanie zdobytych umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej. Dzielenie się wiedzą z  innymi nauczycielami  - prowadzenie zajęć koleżeńskich, rad samokształceniowych, opieka nad nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy.
5Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, dostosowanie wewnętrznych uregulowań do tych przepisów.
6Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, systematyczne przeglądy budynku i ogrodu, ćwiczenia ewakuacyjne.
7Określanie potrzeb przedszkola w zakresie bazy i wyposażenia przedszkola-remonty dla podniesienia bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu, doposażenie grup w kąciki do zabaw sportowych,   badawczych,  w  gry i zabawki  z materiałów naturalnych, powiększenie biblioteki.
8Współpraca z rodzicami –prelekcje, zajęcia otwarte, warsztaty, spotkania integracyjne i pedagogizujące. Rozpowszechnianie działań przedszkola poprzez stronę internetową.  Bieżąca informacja na temat osiągnięć dziecka. Włączanie rodziców do działań przedszkola.
9Systematyczne wyrównywanie szans edukacyjnych  dzieci z trudnościami, wykorzystanie pomocy specjalistów psychologa, logopedy, terapii pedagogicznej
10Realizacja programów ekologicznych, wykorzystanie gier edukacyjnych i publikacji dla dzieci o charakterze  ekologicznym we współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, Przystąpienie do „Sieci Szkół  i Przedszkoli Ekologicznych”.
11Uczestnictwo w akcjach społecznych i ekologicznych- zbiórka surowców wtórnych
12Organizacja  ciekawych wycieczek o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, dostarczanie wiedzy na temat sposobów ochrony środowiska.
13Optymalne wykorzystanie  ogrodu przedszkolnego do zabaw i zajęć ruchowych oraz badawczych - rozwijanie kreatywności i samodzielności dzieci. Organizacja pikników rodzinnych, spartakiad sportowych.
14Systematyczna współpraca z instytucjami wspierającymi przedszkole, poszukiwanie nowych partnerów w celu zdobywania nowych doświadczeń.
15Pozyskanie certyfikatów  z zakresu  ekologii.      
16Aktualizacja strony internetowej  i kroniki przedszkolnej– zamieszczanie relacji
z wycieczek, działań ekologicznych i zdrowotnych, przykładowych jadłospisów.
17Realizacja ogólnopolskich programów z zakresu wychowania ekologicznego  zdrowotnego pod patronatem MEN.
18Współpraca z placówkami i instytucjami w celu promowania działań przedszkola –udział w konkursach  ekologicznych, zdrowotnych, plastycznych, muzycznych, recytatorskich, teatralnych, sportowych.
19Organizacja w placówce działań dla środowiska – spartakiady sportowe, pikniki rodzinne, konkursy plastyczne, recytatorskie, zgaduj  - zgadule o tematyce ekologicznej i zdrowotnej.
20Udział w akcjach dotyczących pomocy, ochrona humanitarna zwierząt.
21Systematyczne  śledzenie stron  ekoedu.pl oraz obserwatoriumedukacji.pl
22Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zdrowie-straż pożarna, policja, przedstawiciele służby zdrowia –zapraszanie na spotkania grup przedszkolnych z innych placówek.
23Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej.
24Dokonywanie ewaluacji koncepcji pracy przedszkola.